سه شنبه, 23 -8156 10:35

 


 

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شرکتعمرانشهرجدیدپرندباهدفحمایتازایدههاینو، ارتقاء کیفی مجسمه سازی محیطیوایجادزمینهحضورفعالهنرمندانمجسمهسازاولینسمپوزیوممجسمهسازیشهرجدیدپرندرا با مشارکت شرکت مهندسی نواندیشان فن و تجارت و همکاری انجمن هنرهای تجسمی شهرستان رباط کریم برگزارنمود. غالب آثار انتخاب شده با هدف جانمایی در بوستان مشاهیر شهر پرند  انتخاب گردید. با توجه به محل جانمایی آثار موضوعاتی که برای طراحی المان ها در نظر گرفته شد در پنچ محور متناسب با پهنه های بوستان به شرح ذیل است:

1.  هنروفلسفه

2.  شعروادب

3. علمونجوم

4. طبوشیمی

5. تاریخوفرهنگایرانزمین

فراخوان از طریق توزیع پوستر و اطلاع ارسانی از طریق شبکه های مجازی در گروه ها ، دانشکده های هنر، انجمن مجسمه سازی و سایر حوزه های مرتبط صورت گرفت. فراخوان جهت ثبت نام در سایت از تاریخ 17 تیرماه 97 شروع شد و تا تاریخ 31 مرداد ماه 1397 ادامه یافت. سایتی جهت ثبت نام، ارسال رزومه، ارسال ایده و طرح و اطلاع رسانی به آدرسwww.parandsculpture.ir طراحی و اجرا شد. در این مرحله ثبت نام به صورت آنلاین و از طریق سایت سمپوزیوم مجسمه سازی پرند انجام گرفت.

متقاضیان تا تاریخ 31 مردادماه 1397 با مراجعه به سایت و تکمیل فرم ثبت نام، ارائه رزومه مستند و بارگذاری سه تصویر آثار قبلی خود، به همراه ارسال طرح جهت حضور در سمپوزیوم اعلام آمادگی کردند.

طبق شورای تصمیم گیری قرار شد هنرمندان براساسارزیابیرزومهوطرحارائهشدهبهسمپوزیومدردومرحله مورد ارزیابی قرار گیرند. در مرحله اول انتخابآثاربراساسرزومهوتصاویرطرحپیشنهادیوتوضیحاتایدهو شرح چگونگیاجرایاثرتوسطهنرمندانخواهدبود و پس از انتخاب حدود سه برابر بیش از تعداد طرح های مورد نیاز برای کارگاه سمپوزیوم در مرحله دوم هنرمندانمنتخبیکهآثارشاندرمرحلهاولپذیرفتهشدهمیبایستماکتآثارخودرادرمقیاس 1:10 تازمان مقرر جهتداورینهاییبهدفتردبیرخانهارسالنمایند و داوری نهایی با توجه به ماکت آثار  و شرح مصالح و ابعاد دقیق اثر انجام گیرد.

ضمن اینکه فرصت اطلاع رسانی این فراخوان کوتاه بود (کمتراز دو ماه ) تا برگزاری سمپوزیوم به فصول سرد برخورد نکند. بیش از 150طرح به سمپوزیوم ارسال شد. هنرمندان در انتخاب مصالح و شیوه بیانی اثر آزاد بودند و هنرمندانمی توانستندازتمامیمصالحرایجمجسمهسازی (فلز، سنگ، فایبر گلاس، بتن، چوب و... )متناسببااجرادرمحیطبازاستفادهنمایند.

هر هنرمند حداکثر تا سه طرح می توانست ارائه کند و برای طرح‌هایارائهشدهتوضیحاتاجرایی،بیانیه اثر ومبانینظری ارسال شد.

طرحهایپیشنهادیمیبایستمتناسببامحیطبازشهریوحداقل  ارتفاع 150 سانتیمتر پیشنهاد می شدند و رعایت تناسب پایه و اثر از الزامات بود.

شورای سیاست گذاری و انتخاب آثار متشکل از نمایندگان شرکت عمران شهر جدید پرند، نمایندگان شرکت نواندیشان فن و تجارت، هنرمندان مجسمه ساز و کارشناس مجسمه سازی به شرح ذیر است:  

رییسسمپوزیوم: دکتر محسن وطن خواهی

دبیر سمپوزیوم: والا راهدار

شورایسیاستگذاری: محسن وطن خواهی، امیر نورالهی، والا راهدار، محمد نجاری، افسانه کربلایی زاده

شورایانتخابآثار: هادی ضیاءالدینی ، مهدی سلحشور، محمد نجاری، هوشنگ خرمی پور، طیبه غفاری ، امیر نورالهی

معیارهایی خلاقیت در طراحی و دادن ایده‌های جدید، تناسب طرح مجسمه با موضوعات مطرح شده، رعایت اصول زیبایی شناسی، قابلیت اجرا و نصب در محیط باز شهری و استحکام و دوام اثر در داوری مد نظر قرار گرفت.   

به دلیل اینکه آثار ارائه شده در مرحله اول از تصویر ماکت طرح پیشنهادی یا حجم سه بعدی اثر بود با نظر شورا مرحله دوم حذف شد و پس از داوری کلیه آثار 15 اثر برگزیده و وارد بخش اجرایی شدند. آثار درقالبالمان‌هایمحیطیوتندیسوسردیسمشاهیرمرتبطباموضوعاتقیدشدهموردارزیابیوقضاوت قرار گرفتند. و در تاریخ 22 شهرویر ماه 97 طرح های برگزیده مرحله اول از طریق سایت سمپوزیوم اعلام شد.

پس از بررسی آثار دریافتی توسط شورای انتخاب آثار و داوران برگزیدگان سمپوزیوم مجسمه سازی پرند به شرح زیر اعلام شد:

1)       بهمن چگنی

2)       صادق ادهم

3)       محمد علی محمدی

4)       آسیه پهلوان

5)       عباس مجیدی

6)       بابک جوانمرد

7)       علی حیاتی

8)       بهنام آخربین مغانلو

9)       حمزه حیدری فر

10)   مهدی سیفی 

11)   مصطفی محسنی

12)   سروش صناعی فرید

13)   سعید محمودی

14)   هامون نظیری

15)   هادی عارفی منش 

16)   علیرضا قدمیاری

17)   علی اکبر داوری

علاوه بر این 15 نفر از دو نفر از اساتید پیشکوت، علی اکبر داوری، علیرضا قدمیاری، دعوت شد که در کارگاه سمپوزیوم شرکت داشته باشند.

به هر هنرمند که وارد مرحله اجرایی شد مبلغورودی سمپوزیوم 100.000.000 ریال برای آثار غیر سنگی و 120000000 ریال برای آثار سنگی در نظر گرفته شد. همچنین  به یک نفر دستیار هنرمند، مبلغ 20.000.000 ریال پرداخت خواهد شد.

جدا از هدیه ورودی سمپوزیوم، به سه اثر برگزیده در بخش کارهای سنگی و سه اثر برگزیده در بخش کارهای غیر سنگی که توسط کمیته داوران انتخاب می گردند در روز اختتامیهمعرفیخواهند شدجوایزبه شرح ذیل تعلقمی‌گیرد.

·        اثر برگزیده نخست بخش سنگی: 80.000.000 ریال      اثر برگزیده نخست بخش غیر سنگی: 70.000.000 ریال  

·        اثربرگزیدهدومبخش سنگی: 55.000.000 ریال          اثربرگزیدهدومبخش غیر سنگی: 45.000.000 ریال

·        اثربرگزیدهسوم بخش سنگی : 40.000.000 ریال          اثربرگزیدهسوم بخش غیر سنگی : 30.000.000 ریال

 

تهیه کلیه مصالح ساخت هر المان به عهده برگزار کننده بود که با توجه به نوسانات بازار و مشکلات اقتصادی موجود با سختی بسیار تهیه گردید. لباس کار و تجهیزات مصرفی به ازای هر هنرمند و دستیارش فراهم گردید. ابزار و تجهیزات مورد نیاز ساخت المان ها از قبیل دستگاه جوش، دستگاه کمپرسور باد، جرثقیل، صفحات ساب و برش و... تهیه شد و در اختیار هنرمندان قرار داده شد. ضمن اینکه تجهیزات تخصصی و برخی ابزار آلات را نیز هنرمندان به همراه آورده اند. در ضمن به تمامیافرادشرکتکننده امکانات اسکان و غذا داده شده است.

 کلیه هنرمندان و عوامل اجرایی سمپوزیوم در محوطه کارگاه تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار گرفتند. رعایت اصول ایمنی مطابق ضوابط و مقررات در مدت زمان برگزاری سمپوزیوم از سوی هنرمندان و دستیاران ضروری است، با این حال جهت جلوگیری از هرگونه حادثه طبق هماهنگی با اورژانس پرند، آمبولانس و کارشناس HSE همه روزه در کارگاه مستقر است.

 از تاریخ 20 آبان 1398 کارگاه طی مراسمی با حضور مدیر شرکت عمران شهر جدید پرند، اعضای هئیت مدیره شرکت مهندسی نواندیشان فن و تجارت و سایر عوامل اجرایی افتتاح شد و هنرمندان شروع به کار کردند. کارگاه ساخت تا تاریخ  15 آذرماه ادامه خواهد داشت. شرایطجوی،تغییریدرزمان‌بندیسمپوزیومتا کنون ایجاد نکرده است و ساعت کاری سمپوزیوم از ساعت 8 تا ساعت  17 است.

 

 

 

 

 

عکس

توضیحات

نام اثر

مصالح

نام و نام خانوادگی هنرمند

ردیف

پهنه شعر و ادب

یادمانی برای یک شاعر

فلز

بهمن چگنی

1

پهنه هنر

پهنه شعر و ادب پهنه تاریخ و فرهنگ

یادمانی برای سهراب

فلز

صادق ادهم

2

کلیه پهنه ها

(سایبان)

معماری خفته

فلز

محمدعلی محمدی

3

پهنه علم و نجوم

منجم

فایبر گلاس

آسیه پهلوان

4

پهنه هنر و فلسفه

رشد

فلز

عباس مجیدی

5

پهنه علم و نجوم

ساعت آفتابی

فلز

بابک جوانمرد

6

کلیه پهنه ها

(المان ورودی)

مینیمال ایرانی

سنگ

علی حیاتی

7

پهنه هنر و فلسفه پهنه علم و نجوم

تولد خورشید

سنگ

 

بهنام آخربین مغانلو

8

پهنه هنر و فلسفه

هندازش

سنگ

حمزه حیدری فر

9

پهنه شعر و ادب پهنه هنر و فلسفه پهنه تاریخ و فرهنگ

مرگ سهراب

سنگ

مهدی سیفی

10

پهنه هنر و فلسفه

مجهول

سنگ

مصطفی محسنی

11

پهنه علم و نجوم پهنه هنر و فلسفه

حدوث

سنگ

سروش صناعی فرید

12

پهنه هنر و فلسفه

ارتباط

سنگ

سعید محمودی

13

کلیه پهنه ها

(المان ورودی)

تاریخ مدفون

سنگ

هامون نظیری

14

پهنه شعر و ادب

حافظ

فایبرگلاس

هادی عارفی منش

15

پهنه شعر و ادب

خیام

سنگ

علیرضا قدمیاری

16

پهنه علم و نجوم

کهکشان

فلز

علی داوری

17

پهنه شعر و ادب

باباطاهر عریان

فایبرگلاس

هادی ضیا الدینی

18

پهنه هنر و فلسفه

سهروردی

فایبرگلاس

هادی ضیا الدینی

19

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مشاغل و كسب و کارها

Menu

شهر اینترنتی پرند

اولین و بزرگترین سامانه ارائه خدمات الکترونیکی جهت دسترسی هر چه بهتر و سریعتر شماهمشهریان گرامی به اطلاعات کسب و کار و سایر نیازمندیها در شهر جدید پرند می باشد.

 تماس با ما

Go to top